CSSI - Karl Siebes 
CSSI

Karl Siebes

 • Name
  Karl Siebes
   
 • ID
  I1
 • Gender
  Male
 • Nr.
  2
   
 • Taufpaten (Kirche)
  Anna Siebes (GM d Kd?), Theo Lantermann (Onk d Kd)
   
 • Religion
  katholisch [S43:1952-179]
   
  113 Total Ancestors
 • Immigrant Ancestors are displayed in italics
 • Ancestors with no parents are displayed in bold
Generation 1
[ 1.01   2]   Karl Siebes (1921-2013) DEU
Generation 2
[ 1.02   3]   Karl Siebes (1887-1971) DEU
[ 2.01   4]   Wilhelmine _Helena Lantermann (1893-1968) DEU
Generation 3
[ 1.03   5]   Peter _Hermann Siebes (1857-1944) DEU
[ 2.02   7]   Heinrich Lantermann (1868-1914) DEU
[ 3.01   6]   Anna Maria Stiegen (1857-1926) DEU
[ 4.01   8]   Adelgunde Verholen (1870-1938) DEU
Generation 4
[ 1.04   9]   Johann Mathias Siebes (1810-1871) DEU
[ 2.03  13]   Theodor Lantermann (1834-1906) DEU
[ 3.02  11]   Cornelius Clemens Stiegen (1809-1860) DEU
[ 4.02*   ]   Wilhelm Verholen (1836-1904) DEU-FRA-DEU
[ 5.01  10]   Maria Magdalena Heines (1817-1896) DEU
[ 6.01  12]   Maria Agnes Rahe (1813->1880) DEU
[ 7.01  14]   Helene Krinn (1842-1923) DEU
[ 8.01*   ]   Gertrud Heuschreiber (<1842-1899) DEU
Generation 5
[ 1.05  15]   Theodor Sybes (1776-1812) DEU
[ 2.04*   ]   Heinrich Lantermann gnt. Vohs (<1814->1874)
[ 3.03  19]   Johann Stiegen (1780-1845) DEU
[ 5.02  17]   Antonius Heines (1760-1835) DEU
[ 6.02*   ]   Johann Mathias Rahr (<1793-<1836)
[ 7.02  21]   Arnold Krinn (1807-1888) DEU
[ 9.01  16]   Maria Gertrud Siegers (1781-~1839) DEU
[10.01  18]   Christina Mertens (1773-1825) DEU
[11.01  20]   Anna Margaretha Hovels (1771-1834) DEU
[12.01*   ]   Anna Gertrud Müllers (<1793->1836) DEU
[13.01*   ]   Helena Rotthoff (~1812-1874) DEU
[14.01*   ]   Elisabeth Melters gnt. Kerkmann (~1810-1882) DEU
Generation 6
[ 1.06*   ]   Henricus Sibes (~1732-1782) DEU
[ 3.04  28]   Peter Stiegen (1747-1821) DEU
[ 5.03  25]   Engelbert Heines (1722-1792) DEU
[ 7.03  31]   Gerardus Krinen (1779-1864) DEU
[ 9.02  23]   Bartholomäus Seigers (1748-1809) DEU
[10.02  27]   Conradus Mertens (1735-1813) DEU
[11.02*   ]   Stephan Hövels (1743-1801) DEU
[15.01  22]   Gertrudis Tives (1731-1800) DEU
[16.01  24]   Sybille Jammers (1747->1809) DEU
[17.01  26]   Beatrix Wynen (1729->1765) DEU
[18.01*   ]   Margaretha Clooßen (<1745-1784) DEU
[19.01  29]   Eva Zilges (1747-1811) DEU
[20.01  30]   Helena Möskes (1747-1814) DEU
[21.01  32]   Anna Catharina Platfuss (1782-1848) DEU
Generation 7
[ 3.05*   ]   Johann Steigen (<1727-<1821)
[ 5.04  38]   Antonius Heines (1686-1752) DEU
[ 7.04  40]   Henricus Krinen (1734-1797) DEU
[ 9.03  35]   Joannes Seigers (1719-1763) DEU
[10.03*   ]   Peter Mertens (<1715->1735)
[15.02  33]   Joannis Tives (1691->1731) DEU
[16.02  36]   Reinerus Jammers (1709-1784) DEU
[17.02*   ]   Martinus Rosch (<1709->1729)
[19.02*   ]   Johann Zilges (<1727-~1771)
[20.02*   ]   Vit Kamp (<1727-~1747)
[21.02  41]   Arnoldus Joes Theodorus Platfuss (1751-1817) DEU
[22.01  34]   Catharina Ives (1689->1731) DEU
[23.01*   ]   Gertrudis Baumeisters (<1725-1792) DEU
[24.01  37]   Catharina Scheulen (1716-~1747) DEU
[25.01  39]   Barbara Brachten (1696->1738) DEU
[26.01*   ]   Eva . (<1709->1729)
[27.01*   ]   Catharina . (<1715->1735)
[28.01*   ]   Maria . (<1727-<1821)
[29.01*   ]   Maria Vierscher (<1727-~1748)
[30.01*   ]   Anna Margaretha Willms (<1727-~1747)
[31.01*   ]   Elisabeth Buschmann (1734-1818) DEU
[32.01*   ]   Maria Nühlen (1749-1826) DEU
Generation 8
[ 5.05  47]   Joannes tho Heines (1634-~1709) DEU
[ 7.05*   ]   Theodorus Krinen (<1710->1754) DEU
[ 9.04  43]   Hermannus Siegers (1689->1736) DEU
[15.03  42]   Petrus Tives (1660->1719) DEU--DEU--DEU
[16.03*   ]   Heinrich Jammers (<1690->1722)
[21.03  50]   Jodocus Everhardus Heuberg (1709->1757) DEU
[22.02    ]   Theodor Ives (<1657->1689) DEU
[24.02  46]   Matthias Scheulen (1685->1716) DEU
[25.02*   ]   Johann Driesges (<1676->1696) DEU
[33.01    ]   Catharina Dueßen (<1663->1697) DEU--DEU
[34.01    ]   Catharina Küppers (<1657->1689) DEU
[35.01  44]   Maria Fragen (1681-1725) DEU
[36.01  45]   Barbara Schupper (1688->1722) DEU
[37.01    ]   Gertrudis Könen (<1688->1716) DEU
[38.01*   ]   Sibylla Lihnen (<1655->1686) DEU
[39.01  48]   Bötzgen Brachten (1656->1696) DEU
[40.01  49]   Elisabetha Meyer (1709->1754) DEU
[41.01  51]   Anna Catharina Sophia Platfus (1716->1757) DEU
Generation 9
[ 5.06  53]   Thönes tho Heines (<1615-~1663) DEU
[ 9.05*   ]   Adolphus Siegers (<1665-~1690)
[15.04*   ]   Wilhelm Tives (<1640-~1674)
[21.04*   ]   Arndt up den Heuberg (<1682->1721)
[22.03*   ]   Jois Ives (<1637->1657)
[24.03  52]   Vitus Scheulen (1658->1688) DEU
[33.02*   ]   Martin Dueßen (<1643-)
[34.02*   ]   Thoma Küppers (<1637->1668)
[35.02*   ]   Aegidy Fragen (<1661->1681)
[36.02*   ]   Joannis Schupper (<1668->1706) DEU
[37.02*   ]   Petrus Honen (<1668-)
[39.02*   ]   Dahm Nespen (<1627->1656) DEU
[40.02*   ]   Balthasar Meyer (<1689->1724)
[41.02*   ]   Bernhard Kanne (<1696->1735) DEU
[42.01    ]   Gertrudis Vennen (<1640->1674)
[43.01*   ]   Margaretha Garten (<1665-~1691) DEU
[44.01*   ]   Maria . (<1661->1681)
[45.01*   ]   Barbara Schonrader (<1668->1706) DEU
[46.01    ]   Gertrud Jamers (<1661->1688) DEU
[47.01*   ]   Giertgen tho Hülser (<1615->1653) DEU
[48.01*   ]   Barbara Brachten (<1627->1656) DEU
[49.01*   ]   Gerdrud Crinen (<1689->1724)
[50.01*   ]   Elsken Brömers (<1682->1721)
[51.01*   ]   Elisabeth Platfuss (<1696->1735)
Generation 10
[ 5.07*   ]   Johann tho Nespen (<1573-~1633) DEU
[24.04*   ]   Wilhelm Scheulen (<1638->1681)
[42.02*   ]   Theiß Vennen (<1620->1674)
[46.02*   ]   Bernard Jamers (<1641-)
[52.01*   ]   Apollonia . (<1638->1670)
[53.01  54]   Bielken tho Heines (<1573->1658) DEU
Generation 11
[53.02    ]   Johann tho Heines (<1540-<1608)
[54.01*   ]   Bielgen . (<1553-)
Generation 12
[53.03*   ]   Peter tho Heiniß (<1485-<1558)
 
Karl Siebes (1921-2013)
Karl Siebes (1887-1971)
Anna Maria Stiegen (1857-1926)
Adelgunde Verholen (1870-1938)
Maria Agnes Rahe (1813->1880)
Theodor Lantermann (1834-1906)
Helene Krinn (1842-1923)
Wilhelm Verholen (1836-1904)
Theodor Sybes (1776-1812)
+
+
Antonius Heines (1760-1835)
+
Christina Mertens (1773-1825)
+
Johann Stiegen (1780-1845)
+
+
Johann Mathias Rahr (<1793-<1836)
Anna Gertrud Müllers (<1793->1836)
Helena Rotthoff (~1812-1874)
Arnold Krinn (1807-1888)
+
Built by Gigatrees (3.0.11) Q(83.01)